This article has been cited by
1A review of the mechanism of action of Dantonic® for the treatment of chronic stable angina
Wenjing Liao,Xiaohui Ma,Ju Li,Xinxin Li,Zhixin Guo,Shuiping Zhou,He Sun
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019;109()690
[DOI]
2Efficacy and safety of Xinnaoning capsule in treating chronic stable angina (qi stagnation and blood stasis syndrome)
Jun-Nan Zhao,Ying Zhang,Xu Lan,Yao Chen,Jing Li,Ping Zhang,Li-Qi Wu,Shu-Ting Jia,Yue Liu,Feng-Qin Xu
Medicine.2019;98(31)e16539
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe