This article has been cited by
1Phenelzine overdose
Reactions Weekly.2016;1601(1)194
[DOI]
2A closer look at ping-pong gaze: an observational study and literature review
Shi-Lin Yang,Xiang Han,Chun-Ni Guo,Xiao-Ying Zhu,Qiang Dong,Yan Wang
Journal of Neurology.2018;265(12)2825
[DOI]
3A case of surgically-associated anti GQ1b antibody syndrome accompanied by saccadic ping pong gaze
Jingzhe Han,Yanan Xie,Haiyan Yan,Yuecheng Cao,Yuecheng HongmeiWang,Duanhua Cao
BMC Neurology.2019;19(1)2825
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe